What does Apyrase mean?

Apyrase - German to English

apyrase