What does Apostolisches Glaubensbekenntnis mean?

Apostolisches Glaubensbekenntnis - German to English

Apostles' Creed

View more

  • Apostles' Creed