What does Apostel! mean?

Apostel! - German to English

The Apostle [Robert Duvall]