What does Aposporie mean?

Aposporie - German to English

apospory