What does Aposiopese mean?

Aposiopese - German to English

aposiopesis