What does Aporien mean?

Aporien - German to English

aporiae {pl}

View more

  • aporias