What does Apoptoseinduktion mean?

Apoptoseinduktion - German to English

apoptosis induction