What does Apoprotein mean?

Apoprotein - German to English

apoprotein