What does Apophyt mean?

Apophyt - German to English

apophyte