What does Apophyseolyse mean?

Apophyseolyse - German to English

apophyseolysis

View more

  • apophysial break