What does Apophyse mean?

Apophyse - German to English

apophysis