What does Apophthegma mean?

Apophthegma - German to English

apophthegm [spv.]

View more

  • apothegm