What does Apomorphin mean?

Apomorphin - German to English

apomorphine