What does Apolytikion mean?

Apolytikion - German to English

apolytikion