What does Apollo 13 mean?

Apollo 13 - German to English

Apollo 13 [Ron Howard]