What does Apolipoproteine mean?

Apolipoproteine - German to English

apolipoproteins