What does Apolipoprotein B mean?

Apolipoprotein B - German to English

apolipoprotein B