What does Apolipoprotein mean?

Apolipoprotein - German to English

apolipoprotein