What does Apizitis mean?

Apizitis - German to English

apicitis