What does Apikoskopie mean?

Apikoskopie - German to English

apicoscopy