What does Apikalmeristem mean?

Apikalmeristem - German to English

apical meristem