What does Aphelium mean?

Aphelium - German to English

aphelion