What does Antisyphilitika mean?

Antisyphilitika - German to English

antiluetic representatives

View more

  • antiluetics
  • antisyphilitic agents
  • antisyphilitics