What does Antisense-Therapie mean?

Antisense-Therapie - German to English

antisense therapy