What does Antisatellitenrakete mean?

Antisatellitenrakete - German to English

anti-satellite weapon