What does Antimontrioxid mean?

Antimontrioxid - German to English

antimony trioxide [Sb2O3]