What does Antikodon mean?

Antikodon - German to English

anticodon