What does Antikoagulation mean?

Antikoagulation - German to English

anticoagulation