What does Anti-Stokes-Linie mean?

Anti-Stokes-Linie - German to English

anti-Stokes line