What does Anterocollis mean?

Anterocollis - German to English

anterocollis [head drop] [anterior flexion of neck]