What does Ankreisradius mean?

Ankreisradius - German to English

exradius