What does Ankreis mean?

Ankreis - German to English

escribed circle

View more

  • excircle