What does Analphabeten mean?

Analphabeten - German to English

illiterates