What does Anaktoron mean?

Anaktoron - German to English

Anaktoron