What does Amiodaron mean?

Amiodaron - German to English

amiodarone