What does Amino-Terminus mean?

Amino-Terminus - German to English

amino-terminus