What does Ambrosie mean?

Ambrosie - German to English

(common) ragweed [Ambrosia artemisiifolia, syn.: A. elatior]