What does Amazonasameisenfänger mean?

Amazonasameisenfänger - German to English

Laeta antbird [Cercomacra laeta]

View more

  • Willis's antbird [Cercomacra laeta]