What does Altersgynäkomastie mean?

Altersgynäkomastie - German to English

senile gynaecomastia [Br.]

View more

  • senile gynecomastia [Am.]