What does Allseitigkeit mean?

Allseitigkeit - German to English

[Pascal's principle]