What does Allogamie mean?

Allogamie - German to English

allogamy