What does Aldosteronom mean?

Aldosteronom - German to English

aldosteronoma