What does Aldohexosen mean?

Aldohexosen - German to English

aldohexoses