What does Akkordeontaste mean?

Akkordeontaste - German to English

accordion key