What does Akdalait mean?

Akdalait - German to English

akdalaite [(Al2O3)4·H2O]