What does Agranulomatose mean?

Agranulomatose - German to English

agranulomatosis [Panleucopenia infectiosa felis]