What does Aero-Otitis media mean?

Aero-Otitis media - German to English

aero-otitis news