What does Adynaton mean?

Adynaton - German to English

adynaton