What does Adipsie mean?

Adipsie - German to English

adipsia