What does Adenomatoidtumor mean?

Adenomatoidtumor - German to English

adenomatoid tumor [Am.]

View more

  • adenomatoid tumour [esp. Br.]